اهم وظایف حوزه معاونت مطالعات پایه منابع آب عبارتند از : ارائه خدمات مشورتی ، هدایتی ، هماهنگی ،پشتیبانی های تخصصی و انجام نظارت عالیه در ارتباط با فعالیتهای مطالعات منابع آب به شرح ذیل : - برقراری و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط معاونت امور آب به منظوراطلاع ازبرنامه های کلی مطالعات منابع آب - نظارت بر تاسیس و بهره برداری از حوزه های آبریز معرف با هماهنگی سازمان مدیریت منابع آب ایران - ارائه اطلاعات لازم در زمینه برنامه ریزی در مورد احداث و توسعه شبکه آبهای زیرزمینیبیشتر
معاونت مطالعات پایه منابع آب
icon-watch
Demo

کتابخانه تخصصی

کتابخانه الکترونیک

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
رفتن به بالای صفحه