پروژه های در دست انجام

  • تهیه گزارش ارزیابی منابع و مصارف در استان و محدوده های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای

1. واگذاری اندازه گیری های آب سطحی به بخش خصوصی 

2. تهیه نرم افزار جهت محاسبات دبی های اندازه گیری شده

1.        حفاری پاه های پیزومتری و اکتشافی جهت تکمیل شبکه سنجش منابع آب زیرزمینی 

2.        تجهیز پاه های پیزومتری به ادوات نوین اندازه گیری 

3.        آماربرداری سراسری دور سوم 

4.        تعیین منابع انتخابی کمی و کیفی در 17 محدوده مطالعاتی استان اصفهان

 

رفتن به بالای صفحه